top of page

LAIPIOJIMO CENTRO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos
Šios naudojimosi Bonobo laipiojimo centro teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau ir – Taisyklės) numato laipiojimo centro Bonobo, esančio adresu Panerių g. 35, (toliau – Laipiojimo centras) teikiamų paslaugų tvarką, bendruosius saugaus elgesio reikalavimus, laipiojimo centro bei kliento teises, pareigas ir atsakomybes. Laipiojimo centras pasilieka teisę nesuteikti paslaugų Laipiojimo centro Lankytojams, jeigu šie nesilaiko Taisyklių reikalavimų, nemoka už narystes nustatytos kainos, kelia pavojų sau ar aplinkiniams, neadekvačiai elgiasi ir kt. atvejais.

 

Registracija

· Lankytojas apsilankymo metu privalo aktyvuoti abonementą, įsigytą internetu ar Laipiojimo centre, arba įsigyti vienkartinio apsilankymo bilietą. Visi registracijos metu Lankytojo pateikti duomenys privalo būti teisingi (atitikti tikrovę). Už neteisingų duomenų pateikimą atsako Lankytojas.

 

Laipiojimo centro paslaugų kaina, mokėjimų tvarka
· Laipiojimo centro paslaugų kainos, pateikiamos Laipiojimo centro kainoraštyje, kuris prieinamas centro patalpose ir internetiniame tinklalapyje adresu www.bonobo.lt. Kainas nustato Laipiojimo centras. Laipiojimo centras pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti paslaugų kainas, paslaugų teikimo sąlygas ir šias Taisykles;
· Mėnesiniai abonementai yra vardiniai ir negali būti perleidžiami ar parduodami tretiesiems asmenims; 
· Narystės galiojimo laikas nestabdomas ir nekeičiamas;
· Apsilankymo laikas nėra ribojamas;

Saugaus elgesio taisyklės

Laipiojimo centre draudžiama:
· Laipioti vaikams iki 16 m. be tėvų (globėjų) ar privataus instruktoriaus priežiūros;
· Sportuoti/laipioti avint nešvarią avalynę, taip pat neavint jokios avalynės;
· Laipioti tam neskirtose vietose;
· Būti po lipančiuoju ar jo kritimo zonoje;
· Naudotis automatine sauga neišklausius saugaus naudojimosi automatine sauga kurso;
· Naudotis aukštumine siena neturint reikiamų saugos organizavimo įgūdžių ir teorinių žinių;
· Naudoti magneziją be specialaus medžiaginio maišelio magnezijai laikyti;

Laipiojimo centre privaloma:
· Laikytis saugaus laipiojimo taisyklių ir imtis visų būtinų saugos priemonių. Nebėgioti lipamoje zonoje, nesėdėti po trasomis ar kritimo zonoje. Nuo lipamos dalies šokti  tik įsitikinus, kad apačioje nėra kitų lankytojų ar daiktų; 
· Prieš lipant įsitikinti, ar netrukdoma ir nekeliama grėsmė kitiems lankytojams lipantiems ar besiruošiantiems lipti šalia;
· Klausyti Laipiojimo centro darbuotojų ir instruktorių nurodymų;
· Saugoti ir prižiūrėti Laipiojimo centro inventorių bei įrangą. Pamačius galimų gedimų nedelsiant informuoti Laipiojimo centro personalą. Sugadinus ar pažeidus inventorių atlyginti padarytą finansinę žalą;

Naudojimasis aukšta siena:
· Lipantysis pats visiškai atsako už savo ir partnerio saugumą, taip pat galimus susižalojimus ar netektis;
· Aukšta siena naudotis leidžiama asmenims, baigusiems sportinio laipiojimo saugos mokymus. Saugumo sumetimais laipiojimo centro personalas pasilieka teisę klientui neleisti naudotis aukšta siena;
· Mokintis, praktikuotis ar mokinti kitus saugos organizavimo ir įrangos naudojimosi leidžiama tik gavus laipiojimo centro administracijos sutikimą;

Kliento teisės, pareigos ir atsakomybė

Klientas turi teisę:
· Naudotis Laipiojimo centro paslaugomis laikantis nustatytų Taisyklių ir teisės aktų;
· Naudotis Laipiojimo centro patalpose esančia spintele asmeniniams daiktams laikyti. Laipiojimo centras saugojimo paslaugų neteikia, todėl už spintelėse paliktų daiktų saugumą neatsako;

Klientas turi pareigą:
· Pasitikrinti ar jo sveikatos būklė leidžia naudotis Laipiojimo centro paslaugomis (prireikus pasikonsultuoti su gydytoju, gauti medicininę pažymą);
· Naudodamasis Laipiojimo centro paslaugomis ir inventoriumi įvertinti savo galimybes ir pasirinkti fizines galimybes atitinkantį fizinį krūvį;
· Susipažinti su šiomis taisyklėmis, inventoriaus naudojimo instrukcijomis ir saugaus elgesio ir laipiojimo taisyklėmis;
· Naudotis Laipiojimo centro inventoriumi pagal tiesioginę paskirtį;
· Netrukdyti kitiems Laipiojimo centro Lankytojams; 
· Nesinaudoti Laipiojimo centro paslaugomis esant sveikatos pablogėjimui (turint sveikatos sutrikimų), nebent tai suderinta su Laipiojimo centro personalu ir gydytoju. Sveikatai pablogėjus esant Laipiojimo centre, nedelsiant kreiptis į personalą;
· Atlyginti žalą, padarytą Laipiojimo centrui ir kitiems klientams, jeigu žala atsirado dėl lankytojo kaltės. Žala atlyginama per 7 kalendorines dienas nuo žalos apskaičiavimo ir pateikimo lankytojui;
· Prisiimti visišką atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų, sužalojimų, nelaimingų atsitikimų bei kitokios žalos gyvybei, atsiradusios lankantis Laipiojimo centre;
· Įvertinti Laipiojimo centro teikiamų paslaugų įtaką sveikatai;

· Prižiūrėti lydimus nepilnamečius asmenis ir užtikrinti jų saugumą bei Laipiojimo centro taisyklių laikymasį;

 

Nepilnamečiai lankytojai:
· Jaunesni nei 16m. amžiaus lankytojai įleidžiami tik su tėvų/globėjų priežiūra, o nepilnamečiai asmenys turintys 16 ar daugiau metų įleidžiami tik su tėvų/globėjų rašytiniu sutikimu;

· Asmenys, lydintys nepilnamečius lankytojus privalo susipažinti su Laipiojimo centro taisyklėmis ir pasirašyti tai patvirtinantį dokumentą. Šie asmenys prisiima visišką atsakomybę už lydimų nepilnamečių lankytojų saugumą ir Laipiojimo centro taisyklių laikimasį, taip pat už galimus susižalojimus bei netektis;

 

Asmens duomenų tvarkymas:

Siekiant užtikrinti Lankytojų saugumą, Laipiojimo centro patalpos yra stebimos vaizdo kameromis.
Sutartyje nurodyti duomenys yra naudojami tik narystės ar užsakytų paslaugų indetifikavimui. Jokie duomenys trečiosioms šalims nėra perduodami. Įstatymų numatyta tvarka klientas gali sužinoti visą su juo susijusią informaciją kurią saugo Laipiojimo centras.

Atvykęs klientas savo parašu patvirtina, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis. Klientas su
Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sutinka ir joms neprieštarauja.

bottom of page